Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden (01-06-2021), hierna te noemen de ondernemer, Kattentrimsalon Ilse, ingeschreven onder Kamer van Koophandel, nummer 82818487.

 

1 Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

2 Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Aan eerder afgesproken aanbieding kunnen geen rechten worden verleend voor de toekomst.

 

3 Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk per whatsapp of e-mail tot stand zijn gekomen.

 

4 Levering van goederen en diensten

De levering van diensten geschiedt in de kattentrimsalon of bij u thuis. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Of het dier is op de afgesproken dag en tijd in een daarvoor geschikte ruimte.

Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

5 Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder
overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van klant/opdrachtgever van Kattentrimsalon Ilse, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan klant/opdrachtgever  de Kattentrimsalon Ilse niet aansprakelijk worden gesteld.

 

6 Aansprakelijkheid

De eigenaar van Kattentrimsalon Ilse is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te alle tijden beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Deze kosten worden alleen vergoed als Kattentrimsalon Ilse met de betreffende dierenarts overlegd heeft.

Deze aansprakelijkheid is maximaal het door een dierenarts in rekening te brengen bedrag.

Is er sprake van onherstelbare schade of het overlijden van het gastdier, is de eigenaar/ houder van Kattentrimsalon Ilse ten hoogste aansprakelijk voor de door de klant/opdrachtgever aan te tonen aanschafwaarde van het gastdier.

De eigenaar/houder van Kattentrimsalon Ilse zal de klant/opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorzienbare omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

De klant/opdrachtgever is tegenover de eigenaar/houder aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

 

7 Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

8 Klachten

Klachten over Kattentrimsalon Ilse verleende dienst zijn slechts van waarde als de ondernemer binnen 24 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, dit kan mondeling, schriftelijk of elektronisch. Er zal dan een passende oplossing worden geboden.

Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de consument zijn rechten verliest.

 

9 Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of bankbetaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. 
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing:

1. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van eigenaar/houder van Kattentrimsalon Ilse) verschuldigd;
3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van eigenaar/houder van Kattentrimsalon Ilse) verschuldigd.

4. Als de klant/opdrachtgever niet thuis is op de dag en tijd van de gemaakte afspraak wordt eveneens 100% van de voor de dienst geldende prijzen en gemaakte reiskosten (volgens prijslijst van de eigenaar/houder van Kattentrimsalon Ilse) in rekening gebracht.

In geval van niet-tijdige betaling is klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te
vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander
zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 

10 Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.